Skip to content Skip to navigation

RECYKLING POJAZDÓW

FCA Poland i Środowisko Naturalne

Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych Fiat działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Obniżanie zużycia energii i materiałów oraz wkład do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego to dwa zasadnicze czynniki, które kierują badania Fiata w stronę poszukiwań i rozwoju alternatywnych dla tradycyjnych jednostek napędowych. Również zwiększenie możliwości poddania recyklingowi komponentów pojazdów Fiat jest jednym z jego priorytetowych celów.


Przepisy prawne dotyczące pojazdów wycofanych z eksploatacji

Podstawowym przepisem prawnym dotyczącym pojazdów wycofanych z eksploatacji jest ustawa z dnia 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1610), która weszła w życie z dniem 14 marca 2005, jako dostosowanie do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 18 września 2000 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 269, str. 34).


Ustawa określa zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  Ustawa ma na celu m.in.:

  • Zapewnienie gwarantującego ochronę środowiska naturalnego odbioru pojazdów wycofanych z eksploatacji.
  • Uzyskanie, wraz z pozostałymi uczes tnikami sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji założonych w przepisach poziomów odzysku i recyklingu.


Podmiot prowadzący stację demontażu przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji nie pobiera opłaty od właściciela pojazdu, z tym zastrzeżeniem, że przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji istnieje możliwość pobrania opłaty od właściciela pojazdu, jeżeli jest spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

  1. pojazd wycofany z eksploatacji nie jest zarejestrowany na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  2. pojazd wycofany z eksploatacji:
    1. jest niekompletny,
    2. zawiera odpady, które zostały do niego dodane.

Aby wypełnić zobowiązania wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i dyrektywy 2000/53/WE oraz zapewnić swoim klientom jak najlepszy poziom usługi przestrzegając norm dotyczących ochrony środowiska, Fiat tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu dla pojazdów wycofanych z eksploatacji rekomendując korzystanie z jej usług. Sieć zbierania pojazdów Fiat została zbudowana w sposób zapewniający odpowiednie pokrycie terytorium Polski i gwarantujący odpowiedni standard zbierania, demontażu i odzysku materiałów bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego z dnia 20 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1240) określa listę istotnych elementów pojazdu kompletnego, na co składa się nadwozie samonośne (oznaczone cechą identyfikacyjną) zawierające wymienione w tym rozporządzeniu elementy, lub rama z kabiną lub nadwoziem (oznaczone cechą identyfikacyjną) zawierająca określone w tym rozporządzeniu elementy. Chodzi o takie elementy jak:
a) fotele, b) akumulator, c) koła jezdne, d) zawieszenie przednie i tylne, e) most(y) napędowy(-we)*), f) skrzynię biegów, g) silnik, h) układ hamulcowy, i) układ kierowniczy, j) układ wydechowy (konwertory katalityczne, katalizator*)), k) układ zasilania paliwem ze zbiornikiem paliwa, l) układ klimatyzacji*), m) układ chłodzenia z chłodnicą*), n) elementy elektroniczne sterowania układami*), o) instalację zasilania gazem**), p) poduszki powietrzne*).

 

*) Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.

**) Jeżeli została zamontowana w pojeździe.


Właściciele pojazdów przeznaczonych do wycofania z eksploatacji znajdą listę punktów sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w sieci dealerów Fiat lub pod numerami telefonu 033/813-56-07 lub 033/813056-94 lub bezpośrednio na stronie internetowej klikając na poniższy link:

Lista stacji demontażu pojazdów