Skip to content Skip to navigation

Polityka prywatności


CEL I PROCEDURA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podane przez Ciebie dane osobowe („Dane”) będą przetwarzane w następujących celach:

a) świadczenie żądanej usługi („Usługa”) zgodnie z umową zawartą z FCA Italy S.p.A. („Spółka”);
b) umożliwienie Spółce prowadzenia badań dotyczących satysfakcji klientów („Satysfakcja klienta”) związanych z jakością towarów i usług Spółki zgodnie z uzasadnionym interesem Spółki;
c) za Twoją wyraźną zgodą, wysyłanie informacji handlowych, a także wysyłanie reklam dotyczących produktów i usług Spółki lub przeprowadzanie badań rynkowych („Marketing”);
d) za Twoją wyraźną zgodą, do analizy Twoich zachowań, przyzwyczajeń i skłonności do konsumpcji w celu ulepszenia produktów i usług świadczonych przez Spółkę oraz spełnienia Twoich oczekiwań („Profilowanie”);
e) za Twoją wyraźną zgodą przekazywanie danych spółkom zależnym i stowarzyszonym Spółki, a także ich partnerom z branży motoryzacyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej i telekomunikacyjnej, którzy będą przetwarzać je w celu przesyłania informacji handlowych oraz reklam dotyczących ich produktów i usług, lub przeprowadzać badania rynku („Marketingowa strona trzecia”).

Dane mogą być przetwarzane w formie papierowej, za pomocą środków automatycznych lub elektronicznych, w tym za pośrednictwem poczty lub e-maila, telefonu (np. zautomatyzowane rozmowy telefoniczne, SMS-y, MMS), faksu i innych środków (np. strony internetowe, aplikacje mobilne).

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH
Podanie Danych nigdy nie jest obowiązkowe. Jednak niepodanie Danych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwi Spółce świadczenie Usługi. Z drugiej strony, niepodanie opcjonalnych Danych i tak umożliwi Ci dostęp do Usługi.

ODBIORCY DANYCH
Dane mogą być przetwarzane przez osoby fizyczne lub prawne działające w imieniu Spółki i na podstawie określonych zobowiązań umownych, mające siedzibę w państwach członkowskich UE lub poza UE.
Dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, wykonania poleceń władz publicznych lub wykonania uprawnień Spółki przed organami wymiaru sprawiedliwości.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
W ramach stosunków umownych Spółka może przekazywać dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym przechowywać je w bazach danych zarządzanych przez podmioty działające w imieniu Spółki. Zarządzanie bazami danych i przetwarzanie danych jest związane z celami przetwarzania i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

W przypadku przekazania Danych poza EOG Spółka zastosuje wszelkie odpowiednie środki umowne, aby zagwarantować odpowiednią ochronę Danych, w tym - między innymi - umowy oparte na standardowych klauzulach umownych przyjętych przez Komisję Europejską w celu regulowania przekazywania danych osobowych poza EOG.

ADMINISTRATOR I ZESPÓŁ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administratorem Danych jest FCA Italy S.p.A. z siedzibą pod adresem Corso Giovanni Agnelli 200 - 10135 Turyn, Włochy.
Możesz skontaktować się z zespołem inspektora ochrony danych pod adresem e-mail: dpofca@stellantis.com

PRZECHOWYWANIE DANYCH
Dane przetwarzane w celu świadczenia Usługi oraz Satysfakcji klienta będą przez Spółkę przechowywane przez okres uznany za absolutnie niezbędny do realizacji tych celów. W przypadku Danych przetwarzanych w celu świadczenia Usługi, Spółka może przechowywać te Dane przez dłuższy okres, ponieważ może to być konieczne do ochrony interesów Spółki związanych z potencjalną odpowiedzialnością związaną ze świadczeniem Usługi.
Dane przetwarzane w celach marketingowych i profilowania będą przez Spółkę przechowywane od momentu wyrażenia przez Ciebie zgody do momentu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody Dane nie będą już wykorzystywane do tych celów, chociaż nadal mogą być przechowywane przez Spółkę, w szczególności jeśli może to być konieczne do ochrony interesów Spółki związanych z potencjalną odpowiedzialnością związaną z tym przetwarzaniem, chyba że dalsze wyjaśnienia zostaną udzielone przez właściwy organ nadzorczy w tym zakresie.

TWOJE PRAWA
Możesz skorzystać z następujących praw:
1. prawo dostępu oznacza prawo do uzyskania od Spółki informacji, czy Twoje Dane są przetwarzane i w stosownych przypadkach, uzyskanie do nich dostępu;
2. prawo do sprostowania i usunięcia Danych oznacza prawo do sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych Danych, a także do usunięcia Danych, gdy żądanie jest uzasadnione;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza prawo do żądania zawieszenia przetwarzania, gdy żądanie jest uzasadnione;
4. prawo do przenoszenia Danych oznacza prawo do otrzymania Danych w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu, a także prawo do przenoszenia Danych do innych administratorów;
5. prawo do sprzeciwu oznacza prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, gdy żądanie jest uzasadnione, w tym gdy Dane są przetwarzane w celu marketingu lub profilowania, jeśli dotyczy;
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Danych.
Z powyższych praw możesz skorzystać bezpośrednio pod adresem https://privacyportal.fcagroup.com.

// Start script Treasure Data // End Script Treasure Data